మీ జి-మెయిల్ పాస్ వర్డ్ ని మరిచిపోయారా? ఇలా రికవర్ చేసుకోండి

మనం జి మెయిల్(లేదా గూగుల్) ని తరుచుగా ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు కొన్నికొన్ని సందర్భాలలో పాస్ వర్డ్ మరిచిపోతూ ఉంటాం. అలాగే ఒకే పాస్ వర్డ్ ఉపయోగిస్తూ ఉండటం వల్ల హ్యాకర్స్ పాస్ వర్డ్

Read more