మీ మొబైల్ నెంబర్ కి OTP ద్వారా ఆధార్ ని లింక్ చెయ్యడం ఎలా?

ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మొబైల్ నెంబర్ కి ఆధార్ తప్పని సరిగా జత చేయాలని మార్చి 31, 2018 వరకు గడువు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటివరకు మొబైల్

Read more

మీ మొబైల్ నెంబర్ కి ఆధార్ ని లింక్ చెయ్యలేదా? ఇప్పుడు ఆధార్ లింక్ గడువు పెంపు

గత ఏడాది కేంద్ర ప్రభుత్వం మొబైల్ నెంబర్ కి ఆధార్ తప్పని సరిగా జత చేయాలని మార్చి 31, 2018 వరకు గడువు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.

Read more